Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Registreeri end Elva valla elanikuks!
Tule Elva valda

-

Elva vald alustas 1. detsembrist kuni 31.detsembrini 2017 kestvat elanikuks registreerimise kampaaniat.
 
Eelkõige ootame elukohta registreerima inimesi, kes elavad Elva vallas
(varasemalt Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu või Rõngu valdades ning Puka valla Aakre, Pedaste, Pühaste, Pursti, Palamuste ja Rebaste külades), kuid pole end veel elanikuks registreerinud.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.
 
Kampaanias osalevad kõik vahemikus 01.12-31.12.2017 end Elva valla elanikuks registreerinud inimesed. Registreerunute vahel loositakse välja 3x 500€.
 
Elukohateadet saab esitada:
-  Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallamajades ja Elva linnavalitsuses. - Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate vormi leiad www.eesti.ee).
- www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiili-ID-ga).
 
Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. Teise vanema nõusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.
Kui esitate elukohateadet riigiportaalis, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele pärast avalduse salvestamist ja nupule "Allkirjasta ID-kaardiga" vajutades.
 
Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia(näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).
Omaniku nõusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed.
 
MTÜ Eikellegimaa ostab metsamaaga talu
eikellegimaa
 
45. Tartu maraton 18. veebruaril 2018
 
Uus omavalitsus – Elva vald

• 24.10.2017 jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald.

• 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest.

• Praegu jäävad alles omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt!

• Uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb omavalitsus Elva linna põhimääruse alusel, põhimääruses kinnitatakse ka uue valla sümboolika, seni kasutatakse Elva linna sümboolikat.

• Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Rannu valla õigusaktid senise Rannu valla territooriumil, Elva linna õigusaktid Elva territooriumil jne). See tähendab, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

• 31. detsembril 2017 lõpetavad tegevuse Elva linnavalitsus, Konguta vallavalitsus, Palupera vallavalitsus, Puhja vallavalitsus, Rannu vallavalitsus ja Rõngu vallavalitsus kui ametiasutused lõpetavad tegevuse.

• 1. jaanuaril 2018 alustab tööd Elva vallavalitsus kui ametiasutus.

 
Muudatused aadressides

Valimistulemuste väljakuulutamisega tekkis Elva linna, Konguta valla, Palupera valla küladest (Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi), Puhja, Rannu ja Rõngu valdadest ning Puka valla Aakre piirkonna küladest (Aakre, Palamuste, Pedaste, Pühaste, Purtsi ja Rebaste) uus omavalitsusüksus - Elva vald. Ja Otepää valla, ülejäänud Puka valla küladest, Sangaste valla ja Palupera valla küladest (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi) uus omavalitsusüksus – Otepää vald. Sellest tulenevalt muutuvad ka aadressiandmed.

Näited:

 • praegune aadress: Hellenurme küla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress pärast haldusreformi: Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond
 • praegune aadress: Nõuni küla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress pärast haldusreformi: Nõuni küla, Otepää vald, Valga maakond

Kas ja kuidas Sinu kodune aadress muutus, saad vaadata siit http://geoportaal.maaamet.ee/

Andmete muutmine registrites toimub automaatselt, ehk masskannetena Maa-ameti poolt, inimesed ei pea ise registrites muudatusi tegema.

Sihtnumbrid praegu ei muutu, kõik postisaadetised saavad kindlasti kohale viidud nii uue kui ka vana aadressi alusel. Peale haldusreformi lõppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte varem kui 2018. aastal. Omniva teavitab kliente sihtnumbri muudatusest vähemalt 2 nädalat ette. Sihtnumbri muudatuse info postitatakse kliendi postkasti.

Haldusreformiga seotud registrikannete muudatused ja selgitused on leitavad Maa-ameti veebilehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=575

Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi koordinaator Elva vallas

 
Palupera vallavolikogu otsusega 19. septembrist 2017

Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).

Avaliku väljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme külas Valgamaal tööpäevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017. a kell 10:00.

Lisad, kooskõlastused, seletuskirjad, skeemid, plaanid jne (.rar)

 
Viisakus algab meist endist. Ka liikluses
Loe edasi...
 
Kogu köögiviljad korvi
Köögiviljad
Loe edasi...
 
Programm „Kainem ja tervem Eesti“

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ eesmärk on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vähendamine. Programmi raames tegeleme järgmiste teemadega:

 1. alkoholi liigtarvitamise ennetamine;
 2. alkoholitarvitamise häirega patsientidele tänapäevaste ravivõimaluste tagamine;
 3. avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise häire olemusest ja ravivõimalustest.
Loe edasi...
 
Info Hellenurme ja Palupera külade veeteenuse tarbijale

Hellenurme ning Palupera külade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017 kuupäevast tarbijatele kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850 € m3 koos käibemaksuga.

Loe edasi...
 
Jäätmeveo teenustasud alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lõpuni

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejäätmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lõpuni (jäätmekoti hind endine, ülejäänutel tõus 17%). Järgmisest aastast uue riigihanke- järgne vedaja ja hinnad.

Kategooria jäätmemahuti suurus m³ Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
Jäätmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16
 
Uus Elva vald Facebookis

Meie uue Elva valla ametlik lehekülg on see-https://www.facebook.com/valdelva/

 
Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide uued piirangud - Valgamaa kolmandas tsoonis
Kaart Euroopa Komisjon kinnitas täna sigade Aafrika katku tauditsoonide uued piirangud. Rangeimast piirangutsoonist jäi välja Baltimaade suurimaid seakasvatusi Ekseko farm Viiratsi vallas Viljandimaal.
Loe edasi...
 
Valga maavanem kehtestas loomapidamishoonele karantiini

Seakatku tsoonid Vastavalt loomatauditõrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem täna ( Valga maakonnas Taheva  vallas Kalliküla külas) Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones karantiini.

Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses ümber taudikolde)  ja järelevalvetsoon (10 km raadiuses ümber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused.  Osa kehtestatud järelevalvetsoonist jääb Võru maakonda.

Loe edasi...
 
Tauditõrje abinõud sigade katku tõkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on möödunud juba üle kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Võrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
Koduteenus – mis see on?

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Nt põhiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvõimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel või dušši all pesemisel või saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja ööpäevaringne kõrvalabi.

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
Hellenurme spordipärand
Olen terve oma elu elanud Hellenurmes ja olnud selle kohaga nii ühel või teisel moel tihedalt seotud. Nüüd kaugemal elades tahaksin hellenurmelastele meelde tuletada meie spordiajalugu ning tutvustada neile seda spordipärandit, mille on kaante vahele pannud Valgamaa spordielu edendajana elutöö preemia pälvinud Sulev Pallon.
Loe edasi...
 
Müüa kasutatud elektripliit
Elektripliit WARA

Elektripliit WARA, mõõdud 800x750x900 mm, pinge 380 V, võimsus 10/15 kW.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>